Zasady wyboru Prezesa i członków Prezydium Zarządu Głównego

 1. Wybór Prezesa i członków Prezydium jest dokonywany przez Kolegium Elektorów oraz członków Zarządu Głównego PTChem.
 2. Elektorzy wybierani są przez Walne Zgromadzenia Oddziałów w liczbie zależnej od liczby członków Oddziału.
 3. Relację między tymi liczbami są ustalane przez Walne Zgromadzenie Towarzystwa na rok przed upływem kadencji Zarządu Głównego.
 4. Liczba elektorów wybieranych przez walne zgromadzenia Oddziałów musi przekraczać liczbę członków Zarządu Głównego przynajmniej o 30%.
 5. Wybierani elektorzy nie mogą być członkami Zarządu Głównego.
 6. Zebrania Wyborcze Oddziałów odbywają się w terminie do końca maja roku wyborczego.
 7. Tryb zgłaszania Kandydata na Prezesa pozostaje bez zmiany i jest opisany dotychczasowymi zasadami. W programach wyborczych Kandydaci powinni zgłosić i przedstawić kandydatów na członków Prezydium w liczbie nie mniejszej niż połowa składu Prezydium.
 8. Kolegium Wyborcze - Elektorzy oraz Zarząd Główny - zbierają się w trakcie Zjazdu Wyborczego, ale przed Walnym Zgromadzeniem, i dokonują wyboru Prezesa.
 9. Kolegium Wyborcze po wyborze Prezesa dokonuje w dalszym ciągu posiedzenia wyboru Prezydium Zarządu Głównego.
 10. Kandydatów do Prezydium zgłaszają: Prezes (wcześniej, ale także po wyborze Prezesa), ustępujące Prezydium Zarządu Głównego oraz inni członkowie Kolegium Wyborczego.
 11. Liczba wybieranych członków Prezydium jest określona wcześniejszymi przepisami.
 12. W sytuacjach nieprzewidzianych ostateczne decyzje należą do Walnego Zgromadzenia.

Zatwierdzone na Walnym Zgromadzeniu w Toruniu 10.09.2007

 

Regulamin głosowań na Zarządzie Głównym i Walnym Zgromadzeniu

 1. W pierwszym tajnym głosowaniu dotyczącym spraw personalnych rozstrzygnięcie będzie miało miejsce wtedy, gdy kandydat na stanowisko uzyska 50 % + 1 głos ważny liczony od ogólnej liczby oddanych głosów.
 2. W przypadku braku rozstrzygnięcia w pierwszym głosowaniu drugie i trzecie przeprowadzone jest w następujący sposób:
  • na Prezesa ZG: do drugiej tury przechodzi dwóch kandydatów, którzy uzyskali kolejno największą liczbę głosów. W przypadku gdy kilku kandydatów uzyska taką samą liczbę głosów do drugiej tury przechodzą wszyscy z taką samą ilością głosów. W przypadku braku rozstrzygnięcia ponowna procedura zostaje uruchomiona po przerwie w obradach zarządzonej przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia lub po ponownym otwarciu dyskusji nad programami kandydatów. Brak rozstrzygnięcia w trzecim głosowaniu oznacza konieczność podjęcia procedury wyborczej korespondencyjnie, w terminie późniejszym.
  • na członków Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej: wybranymi zostaną ci kandydaci, którzy uzyskają, w kolejności, największą ilość głosów, aż do wypełnienia miejsc mandatowych. W przypadku uzyskania przez większą ilość kandydatów takiej samej liczby głosów, zarządza się drugą turę głosowania, w której uczestniczą kandydaci z taką samą liczbą głosów. Rozstrzygnięcie następuje większością głosów.

 

Regulamin działania Sądu Koleżeńskiego

 1. Sąd Koleżeński działa na zasadzie § 43 Statutu Polskiego Towarzystwa Chemicznego.
 2. Posiedzenia Sądu Koleżeńskiego zwoływane są na wniosek Prezesa Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Chemicznego, Przewodniczącego Głównej Komisji Rewizyjnej Polskiego Towarzystwa Chemicznego lub Przewodniczącego Sądu Koleżeńskiego.
 3. Sąd Koleżeński może wymierzyć następujące kary:
  • karę upomnienia,
  • karę nagany,
  • karę wykluczenia z Towarzystwa na czas określony,
  • karę wykluczenia z Towarzystwa.
 4. Głosowanie nad sentencją decyzji Sądu Koleżeńskiego odbywa się tajnie w obecności co najmniej czterech członków Sądu. Głos Przewodniczącego jest rozstrzygający.
 5. Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego raz do roku na zimowym posiedzeniu Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Chemicznego składa sprawozdanie z rocznej działalności Sądu.
 6. Zgodnie ze Statutem Polskiego Towarzystwa Chemicznego Regulamin ten podlega zatwierdzeniu przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Walne Zgromadzenie Towarzystwa.