Analytical and Bioanalytical Chemistry

ABC to czasopismo wydawane przez Springer; poświęcone analityce chemicznej i bioanalityce.

Physical Chemistry Chemical Physics

PCCP to czasopismo wydawane przez the Royal Society of Chemistry, którego współwłaścicielem jest też PTChem. PCCP interesuje się szerokim zakresem tematycznym, obejmującym chemię fizyczną, fizykę chemiczną i chemię biofizyczną. Zespół Redakcyjny szczególnie gorąco zachęca członków PTChem do publikowania w tym prestiżowym czasopiśmie. 

European Journal of Organic Chemisty

EurJOC to czasopismo wydawane przez Wiley-VCH, którego właścicielem jest ChemPubSoc Europe, PTChem jest współwydawcą; główną tematyką jest synteza organiczna, chemia bioorganiczna i fizyko-organiczna. 

European Journal of Inorganic Chemistry

EURJIC to czasopismo wydawane przez Wiley-VCH, którego właścicielem jest ChemPubSoc Europe, PTChem jest współwydawcą; główną tematyką jest chemia nieorganiczna, organometaliczna, bionieorganiczna i ciała stałego. 

Chemistry. A European Journal

Czasopismo wydawane przez Wiley-VCH, którego właścicielem jest ChemPubSoc Europe, PTChem jest współwydawcą; jest to czasopismo, w którym można zamieszczać prace na wszelkie tematy chemiczne; stanowi europejską konkurencję dla J.Am.Chem.Soc. 

ChemBioChem

Czasopismo wydawane przez Wiley-VCH, którego właścicielem jest ChemPubSoc Europe, PTChem jest współwydawcą; zamieszcza prace dotyczące zagdnień z zakresu biologii molekularnej, biochemii i chemii bioorganicznej. 

ChemMedChem

Czasopismo wydawane przez Wiley-VCH, którego współwłascicielem jest 14 narodowych towarzystw chemicznych, w tym również PTChem; publikuje prace oryginalne i przeglądy dotyczące badań nad lekami i innymi zagadnieniami na styku medycyny i chemii. 

ChemPhysChem

Czasopismo wydawane przez Wiley-VCH, którego właścicielem jest ChemPubSoc Europe, PTChem jest współwydawcą; zamieszcza prace dotyczące zagdnień z zakresu chemii fizycznej i fizyki chemicznej. 

ChemSusChem

Czasopismo wydawane przez Wiley-VCH, którego właścicielem jest ChemPubSoc Europe, PTChem jest współwydawcą; czasopismo publikuje prace dotyczące tzw. zielonej chemii, zrównoważonego rozwoju, chemicznych zagadnień w energetyce, technologii materiałowej itp.; kontunuje tradycje włoskiego Annali di Chimica - A Journal of Analytical Chemistry oraz Environmental and Cultural Heritage Chemistry, które przestały być wydawane z końcem 2007 r.