<for English version, see below>

W dniach 20-24 sierpnia b.r. w Waszyngtonie (DC, USA) odbyła się konferencja 254th ACS National Meeting & Exposition. Jednym z jej składowych było Specjalne Sympozjum zatytułowane "Theoretical models of chemical bonding and reactivity spanning the periodic table: A symposium in honor of Roald Hoffmann". Sympozjum zostało zorganizowane przez Prof. Ewę Zurek (Uniw. w Buffalo, USA) i Prof. Wojciecha Grochalę (Uniw. Warszawski) – dwójkę z ponad 250 uczniów i naukowych współpracowników prof. Hoffmanna.

 Prof. Roald HoffmannProf. Roald Hoffmann

Sympozjum uczciło znanego amerykańskiego chemika i laureata Nagrody Nobla Roalda Hoffmanna (ur.1937 w Złoczowie, znajdującym się niegdyś w rejonie lwowskim II Rzeczypospolitej), profesora Uniwersytetu Cornella, skupiającego się na rozwoju współczesnej chemii teoretycznej w jej zastosowaniach do różnorakich układów i reakcji chemicznych. Naukowcy dyskutowali postęp w ujęciach teoretycznych w chemii organicznej, organometalicznej, nieorganicznej, fizycznej, i biologicznej, oraz chemii materiałowej w reżimie bardzo wysokich ciśnień, uwzględniając w ten sposób wszystkie kluczowe gałęzie współczesnej chemii. Tak szeroka rozpiętość tematyczna odzwierciedla również bardzo szerokie spectrum zainteresowań naukowych prof. Hoffmanna, który zaczął swą karierę naukową od analizy mechanizmów pewnej klasy reakcji chemicznych w chemii organicznej (co doprowadziło do sformułowania słynnych “reguł Woodwarda-Hoffmanna”) a później zainteresował się struktura elektronową i magnetyzmem związków nieorganicznych (łącznie z obszarem wysokich ciśnień), starając się zawsze budować pomosty między polami chemii organicznej i nieorganicznej, jak tez chemii i fizyki.

Poza prezentacją najnowszych osiągnięć i trendów naukowych, 5-dniowe Sympozjum podzielone na 9 sesji zdołało zgromadzić wielu byłych i obecnych członków grupy prof. Hoffmanna, Jego współpracowników i przyjaciół rozsianych po wszystkich kontynentach.

Prof. Wojciech Grochala wręcza Jubilatowi Medal Polskiej Akademii Nauk
Prof. Wojciech Grochala wręcza Jubilatowi Medal Polskiej Akademii Nauk

Z okazji swych 80-tych urodzin, Prof. Roald Hoffmann otrzymał liczne wyróżnienia: od Polskiego Towarzystwa Chemicznego (medal okolicznościowy PTChem), od Polskiej Akademii Nauk (medal okolicznościowy PAN), jak również listy gratulacyjne i upominki od J.M. Rektora Uniwersytetu Warszawskiego, Vice-Prezesa PKN Orlen S.A. – największej polskiej firmy, Dyrektora POLIN Muzeum Historii Żydów Polskich, oraz serdeczne życzenia i prezenty od licznych przyjaciół i uczniów z całego świata.

Wspólnota polskich chemików jest dumna mogąc uhonorować Jubileusz wielkiego amerykańskiego chemika urodzonego w kraju i wspaniałego człowieka.

Theoretical models of chemical bonding and reactivity spanning the periodic table: A symposium in honor of Roald Hoffmann

Inne relacje z niniejszego wydarzenia: strona Polskiej Akademii Nauk oraz Twitter Angewandte Chemie.

The 254th ACS National Meeting & Exposition was held on August 20-24, 2017 in Washington DC, USA. Within this meeting, a Special Symposium was held, entitled "Theoretical models of chemical bonding and reactivity spanning the periodic table: A symposium in honor of Roald Hoffmann". The symposium was organized by Prof. Ewa Zurek (University of Buffalo, USA) and Prof. Wojciech Grochala (University of Warsaw, Poland) – two out of the more than 250 alumni and scientific collaborators of Hoffmann.

The symposium honoring distinguished American chemist, professor of Cornell University, and Nobel Laureate Roald Hoffmann (b.1937 in Złoczów, which is located in the former Lwów region of Poland), offered a broad perspective on recent developments in the field of theoretical chemistry applied to study a wide variety of compounds and chemical reactions. The scientists discussed the most recent advances in theoretical approaches to organic, organometallic, inorganic, physical and biological chemistry, as well as to materials subject to high external pressures, thus virtually covering all key branches of modern chemistry. The choice of topics reflects the enormously broad research interests of Prof. Roald Hoffmann, who began his scientific career by looking at mechanisms of a certain class of organic reactions (culminating in the development of “the Woodward-Hoffmann rules”) and later moved on to study the electronic structure and magnetism of inorganic compounds, including matter at high pressures, while always trying to build bridges between the fields of organic and inorganic chemistry, as well as chemistry and physics.

Aside from presenting cutting edge science, the 5-day lasting Symposium divided in 9 sessions brought together many former and current Hoffmann Group members, collaborators, and friends, dispersed all over the globe.

On the occasion of his 80th birthday, Prof. Roald Hoffmann has received distinctions from the Polish Chemical Society (PCS Occasional Medallion), from the Polish Academy of Sciences (PAS Occasional Medallion), as well as congratulation letters and gifts from the Rector of the University of Warsaw, the Vice-President of the PKN Orlen S.A. – the largest Polish company, the Director of POLIN Museum of the History of Polish Jews, as well as cordial greetings and personal gifts from numerous friends and alumni worldwide.

The Polish chemical community is among those proud to honor the Jubilee of a great Polish-born American chemist and wonderful man.

This event was also reported by: Polish Academy of Sciences and Angewandte Chemie.

prof. dr hab. Wojciech Grochala, Uniwersytet Warszawski